รวมทุกขั้นตอนการขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การมีโอกาสไปเที่ยวนอร์เวย์ หนึ่งในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ถือเป็นอีกเป้าหมายของชาวไทยจำนวนมาก เปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต อาหาร วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และอีกความน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งการจะไปยังประเทศนี้ได้คนไทยทุกคนต้องมี “วีซ่านอร์เวย์” เปรียบดังใบเบิกทางชั้นดีที่ไม่ต้องกังวลใจเมื่อเจอกับด่านตรวจคนเข้าเมือง มาศึกษาวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ฉบับปี 2023 ละเอียดทุกขั้นตอนกันเลย 

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนทำวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับคนที่สนใจทำวีซ่าเพื่อไปเที่ยวนอร์เวย์จะถูกจัดอยู่ในประเภท “วีซ่าเชงเก้น” หรือวีซ่าระยะสั้น (วีซ่าประเภท C) สามารถพำนักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน และเพื่อให้การทำวีซ่านอร์เวย์ผ่านง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลใจทั้งเรื่องเงื่อนไข ขั้นตอน หรือเอกสารต่าง ๆ มาทำความเข้าใจกับทุกเรื่องที่ควรรู้กันได้เลย 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการทำวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับผู้ที่สนใจยื่นวีซ่านอร์เวย์ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากอายุน้อยกว่านั้นแล้วเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่ผู้ปกครองตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ โดยคนที่จะขอทำวีซ่านอร์เวย์ต้องไม่กระทำผิดตามกฎหมายขั้นรุนแรง หรือไม่เป็นผู้ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศในทุกกรณี รวมถึงกรณีขอวีซ่าครั้งแรกผู้ขอต้องเดินทางไปด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าบันทึกอัตลักษณ์ตัวบุคคลด้วย หากไม่มีข้อมูลไบโอเมตริกเหล่านี้จะไม่ได้รับดำเนินการ 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ 

นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสุดสำหรับคนที่ต้องการยื่นวีซ่านอร์เวย์ เพราะถ้าหากขาดเอกสารส่วนใดหรือมีจุดไหนผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรก ซึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อทำวีซ่านอร์เวย์ผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิม ประกอบไปด้วย 

 1. 1.Cover Letter โดยผู้ขอวีซ่าต้องทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ สมัครสมาชิกแล้วใส่รายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน จากนั้นจ่ายค่าดำเนินการวีซ่าด้วยบัตรเครดิต ครบทุกขั้นตอนระบบจะส่ง Cover Letter กลับมายังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ปริ้นท์แล้วเซ็นลายเซ็นของตนเองหน้าที่ 2 สำหรับนำไปใช้ยื่นคำร้องในลำดับต่อไป (เอกสารต้องมีหมายเลขใบเสร็จด้วย)
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาระบุสถานที่และวันออก วันหมดอายุหนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ฉากหลังสีขาว มองเห็นศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้า ยกเว้นสวมตามข้อกำหนดทางศาสนา ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 4. 4.ประวัติการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน หรือถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
 5. 5.เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พักตลอดระยะเวลาที่พำนักในนอร์เวย์
 6. 6.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ระบุวันเดินทางแน่นอน และต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 90 วัน (อย่าพึ่งซื้อตั๋วเครื่องบิน ให้ทำวีซ่าจนได้รับอนุมัติก่อน)
 7. 7.ประกันเดินทางต่างประเทศ รวมประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่พำนักในกลุ่มประเทศเชงเก้น (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 8. 8.หลักฐานยืนยันทางการเงิน ได้แก่ สมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ชื่อผู้ขอวีซ่า รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน นำมาทั้งตัวจริงและสำเนา
 9. 9.เอกสารยืนยันการทำงานของแต่ละประเภทอาชีพแปลเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น  
 • พนักงานบริษัท มีเอกสารรับรองการทำงานจากองค์กรของตนเองพร้อมระบุวันลาหยุดชัดเจน  
 • ธุรกิจส่วนตัว มีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์  
 • นักเรียน นักศึกษา มีเอกสารรับรองสถานะจากสถาบันที่กำลังศึกษา  
 1. 10.แผนการเดินทางอย่างละเอียดระหว่างอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 2. 11.เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 3. 12.หากผู้ขอวีซ่าอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารตามเงื่อนไขดังนี้

 เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ออกโดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษทั้งตัวจริงและสำเนา  

 • ยื่นคำร้องเดินทางกับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่าย ออกโดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษทั้งตัวจริงและสำเนา  
 • ยื่นคำร้องเดินทางกับพ่อหรือแม่ที่มีอำนาจปกครองคนเดียว ต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรเพียงผู้เดียวทั้งตัวจริงและสำเนา 

ปล. เอกสารของผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสูติบัตร และหนังสือรับรองตัวจริงยื่นขอวีซ่า ขณะที่สำเนาไว้ยื่นเมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองปลายทาง 

ขอวีซ่านอร์เวย์

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

วีซ่านอร์เวย์, รวมทุกขั้นตอนการขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

ค่าใช้จ่ายสำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ 

หลังเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่านอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อย เรื่องต่อไปต้องทำความเข้าใจด้านค่าใช้จ่ายเมื่อต้องขอวีซ่านอร์เวย์เพื่อจะได้เตรียมเงินให้ครบถ้วน ซึ่งย้ำว่าต้องจ่ายในหลังกรอกเอกสารแบบฟอร์มด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะบัตรเครดิตของผู้ยื่นขอวีซ่า 

 • ค่าทำวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,200 บาท  
 • ค่าทำวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ เด็กอายุ 6-11 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,600 บาท  
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมทำวีซ่า  
 • ค่าบริการของศูนย์รับทำวีซ่า VFS Global 760 บาท / เล่ม (จ่ายเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต / เดบิต ที่ศูนย์โดยตรง) 

นอกจากค่าบริการดังกล่าวแล้วทางศูนย์บริการ VFS Global ยังมีบริการเสริมอื่นเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกของผู้ยื่นคำร้องด้วย 

 • บริการกรอกแบบฟอร์ม 350 บาท  
 • บริการรูปถ่าย 250 บาท  
 • บริการจัดส่ง EMS กรณีไม่สะดวกรับเล่มหนังสือเดินทางคืน 240 บาท  
 • บริการส่ง SMS แจ้งเตือนสถานะยื่นขอวีซ่า 70 บาท  
 • บริการปริ้นท์เอกสาร แผ่นละ 25 บาท  
 • บริการถ่ายเอกสาร หน้าละ 8 บาท 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ทุกขั้นตอน 

เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างและเงินสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายกันเรียบร้อย ก็มาถึงขั้นตอนในการขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ทำตามข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย 

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์  

 1. 1.วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ลำดับแรกทำการจองนัดหมาย  ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ VFS Global (กรณีไม่เคยทำมาก่อน) ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วกรอกข้อมูลการจองของตนเอง ระบุวันเวลาเดินทางไปยังศูนย์ให้ครบถ้วน จากนั้นปริ้นท์ใบนัดหมายติดไปด้วย (แม้ทำกันเป็นกลุ่มก็ต้องจองทีละคน)
 2. 2.เดินทางไปยังศูนย์ VFS Global ตามวันเวลานัดหมาย ทำการยื่นเอกสาร สแกนลายนิ้วมือและใบหน้า (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนตามลำดับจนถึงการชำระเงินค่าบริการของศูนย์ฯ
 3. 3.เสร็จสิ้นขั้นตอนดำเนินการเรียบร้อยให้ผู้ร้องขอรอการอนุมัติจากทางสถานทูต หากเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอื่นใดก็สามารถไปรับหนังสือเดินทางคืน หรือถ้าเป็นผู้รับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ร้องขอลงนาม ใบเสร็จรับเงิน และบัตรประชาชนของผู้รับแทน แต่ถ้าไม่สะดวกเลยจะใช้วิธีส่ง EMS แทนก็ได้ เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว

สถานที่ในการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว 

จากข้อมูลวิธีขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว ผู้ที่จะทำการยื่นวีซ่านอร์เวย์ ต้องไปดำเนินการร้องของด้วยตนเองผ่านศูนย์ให้บริการทำวีซ่านอร์เวย์ VFS Global 

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ VFS 

ที่อยู่: 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: 02-460-7062 

อีเมล: [email protected]  

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/  

เวลาทำการ: วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 – 12.00 . และ 13.00 – 16.00 . 

ยื่นวีซ่านอร์เวย์

ระยะเวลาการขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ 

สำหรับคนที่จะไปเที่ยวนอร์เวย์เมื่อทำการยื่นวีซ่านอร์เวย์เรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตจะดำเนินการตรวจสอบพิจารณาใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ ซึ่งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์สามารถยื่นได้ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน ก่อนวันเดินทาง 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ เดินทางไปพื้นที่ใดได้บ้าง 

หลังดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยและได้รับวีซ่านอร์เวย์อยู่กับตนเอง เมื่อถึงประเทศปลายทางสามารถเที่ยวนอร์เวย์ได้ทุกพื้นที่ตามแผนของตนเอง โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น กรุงออสโล (Oslo), เมืองเบอร์เกน (Bergen), หมู่เกาะโลโฟเทน (Lofoten Islands), เมืองทรอมโซ (Tromso), เมืองทรอนไฮม์ (Trondheim), เกาะสวาลบาร์ด (Svalbard) เป็นต้น 

สรุป 

ทั้งหมดนี้คือวิธีขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว แต่ละขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดแค่ทำตามทั้งหมดก็พร้อมสำหรับออกเดินทางทันที ทว่าอย่าลืมเด็ดขาดเมื่อวางแผนเที่ยวนอร์เวย์แล้ว เรื่องของ ประกันเดินทางต่างประเทศ ก็สำคัญไม่แพ้กัน ใครยังไม่รู้จะซื้อที่ไหนดี ขอแนะนำ ประกันเดินทางนอร์เวย์ จาก LUMA ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ซื้อง่ายมากผ่านช่องทางออนไลน์ การันตีใช้ยื่นวีซ่าได้แบบหายห่วง บริการช่วยเหลือ 24 ชม. ให้ความคุ้มครองจากการติดเชื้อโควิด-19 ครบถ้วนแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าลุยนอร์เวย์กันเลย! 

Table of Contents

You May Also Like

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …

New Health Standard คืออะไร
บทความ

New Health Standard คืออะไร

ความหมายของ New Health Standard  New Health Standard คือมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบใหม่ ที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น New Health Standard? เพื่อสร้างมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากจากเมื่อก่อน …

community rating คือ
บทความ

Community Rating คืออะไร?

Community Rating เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดระดับค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการทางด้านการแพทย์โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเป็นโรคหรือสภาพสุขของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมประกันสุขภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการรักษาและประกันสุขภาพสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้น โดยทั่วไปการเสนอราคาหรือการเสนอประกันในระบบ Community Rating จะไม่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกัน ทำให้ค่าเบี้ยหรือค่าบริการมีความเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าบางบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าบางคนในกลุ่มก็ตาม หรือบางคนอาจมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการรักษาบ่อยมากกว่าคนอื่น แต่ค่าเบี้ยหรือค่าบริการยังคงเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ หลักการ Community Rating มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่สนใจสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มนั้น ๆ โดยมักจะใช้ในระบบประกันสุขภาพของประเทศหรือระบบที่เปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ …