เช็กข้อมูลการขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว อัปเดตปี 2024

นิวซีแลนด์ถือเป็นอีกประเทศที่มีความน่าประทับใจโดยเฉพาะใครอยากสัมผัสกับแสงอาทิตย์แรกของวัน หรือความแตกต่าซึ่งหาได้ยากจากประเทศอื่นโดยเฉพาะความสวยงามจากสถานปัตกรรม และท้องทะเลซึ่งคนไทยที่อยากมีประสบการณ์ดี ๆ แบบนี้ก่อนเที่ยวนิวซีแลนด์สิ่งสำคัญคือต้องทำ “วีซ่านิวซีแลนด์” ให้เรียบร้อย ใครอยากรู้ว่าวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์มีขั้นตอนอะไรบ้างตามมาทางนี้เลย 

วีซ่านิวซีแลนด์, เช็กข้อมูลการขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว อัปเดตปี 2024

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

วีซ่านิวซีแลนด์, เช็กข้อมูลการขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว อัปเดตปี 2024

ข้อมูลควรรู้สำหรับคนที่สนใจทำวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในหมวด Visitor Visa (INZ1017) ผู้ดำเนินการขอมีจุดประสงค์หลักเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ไปจนถึงการเยี่ยมเยียนญาติ เพื่อน และด้านสันทนาการอื่น ๆ  สามารถพำนักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้สามารถเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้งหากระยะเวลาในวีซ่ายังไม่เกินกำหนด อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่ขอระยะเวลาในการพำนักอาศัยอื่นเพิ่มเติม เช่น 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี ก็จะมีขั้นตอนพิจารณาอนุมัติแตกต่างกันออกไป 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

การขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยวก็ไม่ต่างกับวีซ่าประเทศอื่น ๆ เบื้องต้นผู้ขอต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (กรณีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่แนบคู่กับการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์) ไม่เป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายในคดีร้ายแรง ไม่ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมต่อการเดินทางท่องเที่ยว 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 

จัดเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ เพราะการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่านิวซีแลนด์ให้ครบถ้วนย่อมส่งผลดีต่อการอนุมัติวีซ่า และยังช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาให้เร็วขึ้นด้วย  

 1. 1. แบบฟอร์มเอกสารการขอวีซ่า พร้อมแนบรายการ Checklist 
 2. 2. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฉบับปัจจุบันมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกและสำเนาพาสปอร์ตฉบับเดิม (ถ้ามี)
 3. 3. หากเคยทำวีซ่าประเทศอื่น เช่น วีซ่าเชงเก้น ให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าของเอกสารแนบไปด้วย
 4. 4. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. มองเห็นศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่สวมแว่นตา หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ายกเว้นการสวมใส่ตามหลักศาสนา จำนวน 2 รูป
 5. 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. 7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 8. 8. เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดการพำนักอาศัย
 9. 9. แผนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างละเอียด
 10. 10. เอกสารเกี่ยวกับสถานะทำงานแบ่งตามประเภทอาชีพของแต่ละบุคคล แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่
 • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุ ชื่อ-สกุล อายุงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้โดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาในปัจจุบัน 
 1. 11. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 2. 12. รายการเดินบัญชีประเภทออมทรัพย์ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร
 3. 13. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่เป็นภาษาอังกฤษ ออกให้โดยนายอำเภอ พร้อมแนบสำเนาสูติบัตร แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของพ่อแม่แนบด้วย
 4. 14. หากมีการขอระยะเวลาวีซ่ามากกว่า 6 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่รับรองโดยสถานทูต
วีซ่านิวซีแลนด์

ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 

ปกติแล้วการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ขอวีซ่านิวซีแลนด์ออนไลน์ผ่านเว็บสถานทูต และขอผ่านศูนย์รับยื่นฯ VFS Global ซึ่งค่าธรรมเนียมจะประกอบด้วย 

 • ค่าธรรมเนียม ขอวีซ่า 246 NZD หรือประมาณ 5,750 บาท 
 • ค่าบริการศูนย์ VFS (กรณียื่นผ่านศูนย์) แบ่งเป็นยื่นด้วยรูปแบบกระดาษ 1,030 บาท ยื่นผ่านออนไลน์ 710 บาท  

ทั้งทางศูนย์รับยื่นฯ ยังมีบริการเสริมอื่นเพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกมากขึ้น โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 • บริการช่วยกรอกแบบฟอร์ม 800 บาท 
 • บริการจองคิวพิเศษ (ไม่ได้จองคิวล่วงหน้า) 550 บาท 
 • การส่งเอกสารกลับ 53.50 บาท 
 • บริการปริ้นท์เอกสาร แผ่นละ 50 บาท 
 • บริการถ่ายเอกสารขาวดำ แผ่นละ 10 บาท 

ขั้นตอนในการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 

นี่เป็นอีกเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ต้องรู้เอาไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ จะมีขั้นตอนอะไรบ้าง มาเช็กลิสต์กันทีละข้อพร้อมนำไปปรับใช้ตามกันได้เลย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ทั้งออนไลน์และยื่นผ่านศูนย์ฯ 

 1. ขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ผ่านออนไลน์
 • ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครบัญชี 
 • ล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วเลือก Create New Visitor Visa Application 
 • กรอกเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ 
 • อัปโหลดไฟล์เอกสารสกุล pdf และรูปภาพต่าง ๆ สกุล jpg 
 • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านบัตรเครดิต 
 • ดาวน์โหลดหลักฐานยืนยันการรับคำร้องพร้อมที่อยู่จัดส่งพาสปอร์ตแล้วปริ้นท์เก็บไว้ 
 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการยื่นคำร้องหลังดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ 
 • ส่งพาสปอร์ตและเอกสารยืนยันรับคำร้องไปตามที่อยู่ศูนย์รับคำร้องแล้วรอการอนุมัติ 
 1. ขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ผ่านศูนย์รับยื่นฯ
 • วิธีขอวีซ่านิวซีแลนด์ผ่านศูนย์รับยื่นฯ เริ่มจากทำการจองคิว แล้วปริ้นท์เอกสารการจองเก็บไว้ 
 • เมื่อถึงวันที่กำหนดให้นำเอกสารทั้งหมดเดินทางไปยังศูนย์รับยื่นวีซ่า 
 • ยื่นเอกสารการจองคิวของตนเองกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 
 • ทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมค่าบริการ สุดท้ายคือรออนุมัติวีซ่าได้เลย 
วีซ่านิวซีแลนด์, เช็กข้อมูลการขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว อัปเดตปี 2024

ดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ได้ที่ไหน 

สำหรับใครเลือกวิธีขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยวผ่านออนไลน์ก็ให้ทำตามขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ที่ระบุเอาไว้ แต่ถ้าใครยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ผ่านศูนย์รับยื่นฯ ปัจจุบันสามารถขอวีซ่านิวซีแลนด์ได้ผ่าน 2 สถานที่ ดังนี้ 

 1. 1. New Zealand Visa Application Centre (TT Aviation Co Ltd.)

ที่อยู่:140/41 (19 D) อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

วันเวลาทำการ: วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 1. 2. ศูนย์รับยื่นคำร้องฯ VFS Global

ที่อยู่: อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

วันเวลาทำการ: วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

โทรศัพท์: 02-460-7060 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 

นอกจากรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ที่ระบุไปแล้วก็ยังมีข้อควรรู้อื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ทุกขั้นตอนดำเนินการเป็นเรื่องง่ายมากกว่าเดิม รวมถึงโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 

ในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์หากดำเนินการออนไลน์ผ่านสถานทูตจะใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ แต่ถ้าขอวีซ่านิวซีแลนด์ผ่านศูนย์รับยื่นฯ ต้องใช้เวลาประมาณ 25 วันทำการ ทั้งนี้ทุกคนสามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 90 วัน ก่อนถึงวันไปเที่ยวนิวซีแลนด์ 

ถือวีซ่านิวซีแลนด์สามารถท่องเที่ยวที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณมีวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยวอยู่กับตนเองแล้ว การเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใครวางแผนอยากไปเที่ยวเมืองใหญ่ ๆ อย่าง กรุงเวลลิงตัน (Wellington), เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland), เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown), มิลฟอร์ด ซาวนด์ (Milford Sound), เมืองโรโตรัว (Rotorua), เมืองไวกาโต (Waikato) และเมืองอื่น ๆ สามารถเดินทางได้อย่างสบายใจไร้กังวล 

สรุป 

นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว ซึ่งใครที่วางแผนอยากเที่ยวนิวซีแลนด์ต้องศึกษาให้ละเอียดและทำตามที่ระบุเอาไว้ได้เลย อีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดอย่าลืมซื้อ ประกันเดินทางไปนิวซีแลนด์ ทุกครั้งเมื่อต้องบินไปเมืองนอก จาก LUMA ราคาเริ่มต้นเพียง 249 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สมัครง่ายผ่านออนไลน์ คุ้มครองโควิด-19 ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน พร้อมสายด่วนตลอด 24 ชม. ไม่ว่าทริปไหนก็พร้อมลุยแบบจัดเต็มแน่นอน 

Table of Contents