อัปเดตล่าสุดขอวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทท่องเที่ยว ทำตามได้เลย

“ลักเซมเบิร์ก” ประเทศที่มีขนาดเล็กสุดในทวีปยุโรป แม้พื้นที่เพียง 2.586 ตารางกิโลเมตร แต่กลับมีความน่าสนใจจนทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากอยากลองสัมผัสกับความแปลกใหม่ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งใครอยากไปเที่ยวลักเซมเบิร์กสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือ “วีซ่าลักเซมเบิร์ก ซึ่งวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์กไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ลองทำตามขั้นตอนที่จะแนะนำทั้งหมดนี้ได้เลย 

วีซ่าลักเซมเบิร์ก

ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทท่องเที่ยว 

การเดินทางไปเที่ยวยังประเทศลักเซมเบิร์กนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องทำการขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นประเภทวีซ่าเชงเก้น หมวดของวีซ่าระยะสั้น ประเภท C สามารถพำนักอาศัยในลักเซมเบิร์กได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ซึ่งวิธีขอวีซ่าลักเซมเบิร์กไม่ได้ยุ่งยากใด ๆ เลย สามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างผ่านฉลุย 

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ขอวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับคนที่สนใจเดินทางไปเที่ยวลักเซมเบิร์ก รวมถึงการไปเยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ คุณสมบัติสำคัญเบื้องต้นของการขอวีซ่าลักเซมเบิร์กจะต้องไม่เป็นผู้ถูกคำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่กระทำผิดกฎหมายร้ายแรง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางหรือพำนักอาศัยในต่างประเทศ อายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารยืนยันจากทางผู้ปกครอง) และคนที่ยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กครั้งแรกต้องทำการตรวจไบโอเมตริกซ์ด้วย 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก 

การจะยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กให้ผ่านแบบไม่มีขั้นตอนใดติดขัด ปัจจัยสำคัญมากที่สุดนั่นคือการเตรียมเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องสำหรับขอวีซ่าลักเซมเบิร์กให้พร้อม จะได้ไม่เสียเวลาดำเนินการใหม่ให้ยุ่งยาก ซึ่งเอกสารที่ต้องมีประกอบไปด้วย 

 1. 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า  กรอกข้อมูลภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน
 2. 2. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน หน้าว่างด้านหลังอย่างน้อย 2 หน้า มีอายุก่อนเดินทางออกจากประเทศลักเซมเบิร์กไม่น้อยกว่า 90 วัน และพาสปอร์ตฉบับเก่า (ถ้ามี)
 3. 3. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ฉากพื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ผ้าปิดปาก ผ้าคลุมศีรษะ หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้า ยกเว้นเป็นไปตามหลักศาสนา ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ จำนวน 1 รูป
 4. 4. หลักฐานยืนยันทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลังธนาคาร (Statement) 6 เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน ทั้งตัวจริงและสำเนา
 5. 5. เอกสารยืนยันตัวตนด้านการทำงานตามอาชีพของแต่ละคน แบ่งได้ 3 ประเภท ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ประกอบไปด้วย
 • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ พร้อมระบุจำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดให้ชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ 
 1. 6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. 7. เอกสารการจองที่พักตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในลักเซมเบิร์ก
 3. 8. ประการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งรักษาด้านความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ วงเงินประกันต้องไม่น้อยกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท 
 4. 9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปคนเดียวต้องมีเอกสารยินยอมจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอ (ภาษาอังกฤษ) หากพ่อหรือแม่เลี้ยงดูคนเดียวต้องมีเอกสารดังกล่าวจากฝ่ายผู้เลี้ยง และถ้าเดินทางกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีเอกสารยินยอมจากอีกฝ่ายพร้อมสำเนา และสูติบัตรฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 5. 10. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. 11. แผนการท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในลักเซมเบิร์กอย่างละเอียด
 7. 12. เอกสารยืนยันกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
วีซ่าลักเซมเบิร์ก, อัปเดตล่าสุดขอวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทท่องเที่ยว ทำตามได้เลย

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก 

หลังจากจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กครบถ้วนแล้ว อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือ การวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นค่าธรรมเนียมขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก ให้ทุกอย่างราบรื่น ซึ่งเบื้องต้นควรมีการเตรียมเอาไว้มีดังนี้ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 3,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-11 ปี 40 EUR 1,500 บาท 
 • เด็กอายุ 0-6 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก 

เป็นอีกเรื่องที่ควรรู้สำหรับใครวางแผนอยากเที่ยวลักเซมเบิร์กและดำเนินการเตรียมเอกสาร เตรียมเงินค่าธรรมเนียมเอาไว้แล้ว นั่นคือขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่า ซึ่งวิธีไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขของทางสถานทูตระบุไว้จากนั้นก็รอผลตอบกลับ 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก ทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. 1. วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์กลำดับแรกต้องทำการนัดหมายกับทางสถานทูตลักเซมเบิร์ก โดยใช้วิธีนัดหมายหล่วงหน้าผ่านอีเมล [email protected] หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 677 7360 (ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.) แจ้งรายละเอียด วัน-เวลาในการนัดตามวันที่มีคิวว่างให้เรียบร้อย (แผนกกงสุลและวีซ่ามีสิทธิปฏิเสธการติดต่อหากไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า) สามารถยื่นใบสมัครได้ไม่เกิน 6 เดือนและก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 2. 2. เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังสถานทูตลักเซมเบิร์ก (แนะนำให้ถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที) ทำการยื่นเอกสารทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ
 3. 3. ทำการชำระเงินค่าทำวีซ่ากับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งสถานทูตฯ จะรับเฉพาะเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น (แนะนำให้เตรียมเงินพอดี)
 4. 4. ดำเนินการตรวจไบโอเมตริกซ์ (การสแกนลายนิ้วมือและการสแกนใบหน้า) สำหรับคนที่พึ่งทำวีซ่าครั้งแรก
 5. 5. เมื่อทำทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยก็ให้รอการตอบกลับจากทางสถานทูตฯ ว่าผลการอนุมัติเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงยังรอการส่งเอกสารกลับคืนไปยังที่อยู่ของผู้ยื่นขอวีซ่าด้วยเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทท่องเที่ยว

สถานที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก 

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่ได้มีศูนย์ตัวแทนรับยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก นั่นทำให้ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าลักเซมเบิร์กจะต้องดำเนินการผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย โดยทำตามวิธีขอวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่ดำเนินการคือ 

แผนกกงสุลและวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย 

ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์: 02-677-7360, 02-677-7364 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: bangkok.mae.lu 

วันและเวลาทำการ แผนกกงสุลและวีซ่า: วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. 

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก 

หลังจากเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กแล้วก็ยังมีข้อมูลควรรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจมาบอกต่อเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของทุกคนจะราบรื่น ไม่มีปัญหาอื่นใดติดขัด และช่วยให้ทางสถานทูตฯ พิจารณาผ่านฉลุยตามที่คาดหวังเอาไว้ 

ขอวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก ใช้เวลาเท่าไหร่ 

สำหรับคนที่วางแผนไปเที่ยวลักเซมเบิร์กปกติแล้วหลังจากดำเนินการยื่นเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดในการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กเรียบร้อย ทางสถานทูตฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ ซึ่งในระหว่างนั้นอาจมีการเรียกผู้ขอวีซ่าลักเซมเบิร์กไปสัมภาษณ์พูดคุยเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้มีคำแนะนำเล็กน้อยว่าเอกสารทั้งหมดที่ยื่นไม่จำเป็นต้องเย็บแมกซ์ใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก เดินทางไปไหนได้บ้าง 

เมื่อมีวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทท่องเที่ยวเรียบร้อย ผู้เดินทางทุกคนสามารถเที่ยวลักเซมเบิร์กได้อย่างสบายใจ แม้เป็นประเทศเล็ก ๆ ในยุโรปแต่ก็มีสถานที่สำคัญหลายจุดให้เยี่ยมเยียนเพื่อเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ เช่น The Old Quarter of Luxembourg City and Notre Dame Cathedral ย่านเมืองเก่าและวิหารน็อทร์ ดาม, The Walls of Corniche กำแพงเคอร์นิช, The Moselle Valley and Castle of Cochem โมเซลล์วัลเลย์ และปราสาทโคเคห์ม, Echternach เมืองแอ็ชเทอร์นัค รวมถึงนครลักเซมเบิร์ก เมืองหลวง เป็นต้น 

สรุป 

นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่อยากไปเที่ยวลักเซมเบิร์กสัมผัสกับเมืองเล็ก ๆ ของยุโรป อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ทั้งยื่นวีซ่าและคุ้มครองการเดินทางนั่นคือ ประกันเดินทางต่างประเทศ ซึ่งขอแนะนำ ประกันเดินทางลักเซมเบิร์ก จาก LUMA Go ทุกทริปสุขใจได้ทั่วโลก กับแพ็คเกจเริ่มต้นสำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แผน 1 ราคาเพียง 385 บาท ไปจนถึงแผน 3 ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติ Schengen Visa Approved รวมถึงยังให้ความคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และบริการขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ซื้อง่ายผ่านอนไลน์ เก็บกระเป๋าแล้วตะลุยกันเลย 

Table of Contents