ยื่นวีซ่าเยอรมันสำหรับท่องเที่ยว ปี 2024 ทำยังไงบ้างมาดูกัน

ประเทศเยอรมนี จัดเป็นอีกดินแดนในยุโรปที่แต่ละปีมีคนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะมาก โดดเด่นด้วยนวัตกรรม ความทันสมัย ไปจนถึงอาหารเครื่องดื่มสุดครบครัน แต่การจะไปเที่ยวเยอรมนีได้สิ่งสำคัญมากสุดคือต้องมี “วีซ่าเยอรมัน” ติดตัวด้วยเสมอ จึงอยากแนะนำวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนีทุกขั้นตอนอย่างละเอียดฉบับปี 2023 ทำตามได้ไม่ยากเลย 

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าเยอรมัน 

ก่อนจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าเยอรมนี เบื้องต้นแล้วสำหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวประเทศนี้ต้องขอวีซ่าเยอรมันประเภทเชงเก้น (วีซ่าเชงเก้น) ซึ่งมีเงื่อนไขเบื้องต้นคือ หากเดินทางหลายประเทศและมีเวลาพำนักอาศัยไม่เท่ากันต้องพำนักที่เยอรมนีมากที่สุด เช่น เยอรมนี 5 วัน ออสเตรีย 3 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 3 วัน หรือกรณีพำนักทุกประเทศเท่ากันหมดต้องเข้าเยอรมนีเป็นประเทศแรก ทั้งนี้วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันจะอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน หากเกินกว่านั้นต้องติดต่อกับทางสถานทูตเยอรมันในไทยโดยตรง 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนี 

หากคุณวางแผนเอาไว้ว่าต้องการยื่นวีซ่าเยอรมนี คุณสมบัติเบื้องต้นคือต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน ผู้ที่ต้องการวีซ่าเยอรมันทุกคนต้องไม่เป็นผู้กระทำผิดทางกฎหมายร้ายแรงหรือผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ 

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเยอรมนีประเภทท่องเที่ยว 

มาถึงสิ่งที่หลายคนต้องการศึกษาข้อมูลมากที่สุดนั่นคือเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับยื่นวีซ่าเยอรมนีเพื่อจะได้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมและไม่เกิดข้อผิดพลาดจนเสียเวลาดำเนินการขอวีซ่าใหม่ทั้งหมด ซึ่งเอกสารประกอบไปด้วย 

 1. 1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน 
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (นับจากวันหมดอายุวีซ่า) พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก้า (ถ้ามี)
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. มองเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ ห้ามสวมแว่นตาดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปกปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้า ยกเว้นการสวมผ้าคลุมตามหลักศาสนา กรณีสวมแว่นสายตาเมื่อถ่ายแล้วต้องไม่เจอแสงสะท้อนกลับบนเลนส์แว่น และกรอบแว่นต้องไม่บังใบหน้า ห้ามเห็นฟัน
 4. 4.หลักฐานยืนยันการทำงานของแต่ละประเภทอาชีพเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่ 
 •  พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวันลาหยุดงาน  
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์  
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองตัวตนจากสถานศึกษาของตนเอง 
 1. 5.สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือกรณีทำธุรกิจสามารถใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) แทนได้
 2. 6.เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พักตลอดการพำนักอาศัยในเยอรมนี
 3. 7.เอกสารจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 4. 8.ประกันเดินทางต่างประเทศ รวมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท พร้อมสำเนา 1 ชุด (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 5. 9.กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี และเดินทางคนเดียวต้องมีสูติบัตรและหนังสือยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองตามที่ระบุไว้ด้านบน
 6. 10.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 7. 11.แผนการท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนีแบบละเอียด
 8. 12.แบบฟอร์มลงนามการยินยอมต่าง ๆ
 • ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล) ดูเพิ่มเติมและดาวน์โหลด  
วีซ่าเยอรมัน

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

วีซ่าเยอรมัน, ยื่นวีซ่าเยอรมันสำหรับท่องเที่ยว ปี 2024 ทำยังไงบ้างมาดูกัน

ค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนี 

ในการยื่นวีซ่าเยอรมนีประเภทท่องเที่ยว ผู้ขอต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ได้กำหนดเอาไว้ ประกอบไปด้วย 

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นขอวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR / คน หรือประมาณ 3,000 บาท เด็กอายุ 6-11 ปี 40 EUR / คน หรือประมาณ 1,500 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม  
 • ค่าบริการจาก VFS Switzerland VAC 19.13 EUR หรือประมาณ 745 บาท / คน 

นอกจากค่าธรรมเนียมหลักที่กล่าวมาแล้ว ผู้ยื่นวีซ่ายังสามารถชำระค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการขอวีซ่าเดินทางเยอรมนีได้ ดังนี้ 

 • ค่าห้องรับรองบริการพิเศษ VIP 2,100 บาท (รวมบริการให้ครบทั้งหมด)  
 • ค่าบริการจัดเตรียมเอกสาร 955 บาท  
 • ค่าบริการยื่นคำร้องวีซ่าผ่านไปรษณีย์ 820 บาท  
 • ค่าบริการรูปถ่าย 4 ใบ 185 บาท  
 • ค่าบริการ EMS สำหรับส่งคืนหนังสือเดินทาง 210 บาท 

อีกทั้งยังมีบริการถ่ายเอกสาร ปริ้นท์เอกสาร แปลเอกสาร และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมของทางศูนย์ให้บริการ 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนีทุกขั้นตอน 

สำหรับทุกคนที่จะไปเที่ยวเยอรมนีหลังเตรียมเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนในการขอวีซ่าท่องเที่ยวกันเลย ย้ำว่าเอกสารทุกอย่างต้องถูกต้อง ครบถ้วน จะได้ไม่เสียเวลาดำเนินการใหม่ซ้ำ โดยจะขออธิบายอย่างละเอียด ดังนี้ 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนีแบบละเอียด 

 1. 1.จองคิวนัดหมายกับทางศูนย์บริการ

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนีขั้นตอนแรกให้ทำการจองคิวเพื่อยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์  หากยังไม่เคยดำเนินการมาก่อนต้องลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนจากนั้นจึงล็อกอินและทำตามขั้นตอนที่เว็บไซต์กำหนด และยังมีเงื่อนไขคือ 

 • กรณีขอวีซ่าท่องเที่ยวเป็นครอบครัวหรือกลุ่ม ต้องนัดหมายทีละ 1 คน  
 • กรณียื่นเอกสารตามวันเวลาที่กำหนดไม่ทัน ต้องทำการจองคิวรอบใหม่เท่านั้น หลังจากวันเวลาเดิม 24 ชม. 
 1. 2.เดินทางไปยื่นเอกสาร / ชำระค่าธรรมเนียม

เมื่อถึงกำหนดวันที่ตนเองจองคิวเอาไว้ให้เดินทางไปยังศูนย์บริการยื่นคำร้องวีซ่า VFS Global ที่ตนเองสะดวก เตรียมพร้อมเอกสารและใบจองคิวปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อย จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้งต่อได้เลย มีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกอัตลักษณ์ด้วย เมื่อถึงขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมให้จ่ายด้วยเงินบาท สามารถจ่ายโดยเงินสด บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ก็ได้ทั้งหมด  

 1. 3.ติดตามสถานะวีซ่า

หลังทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อย ผู้ร้องขอวีซ่าเยอรมันสามารถติดตามสถานะของตนเองได้ผ่านช่องทางที่ศูนย์บริการกำหนด หรือจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้แจ้งผ่าน SMS ก็ได้เช่นกัน 

 1. 4.รับเล่มคืน

เมื่อทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นและวีซ่าผ่านแล้วก็สามารถไปรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์บริการ VFS Global ภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นต้องไปรับที่สถานทูตเยอรมนี แต่ถ้าใครไม่สะดวกไปเองจะให้ผู้แทนไปรับโดยมีหนังสือมอบอำนาจตัวจริงลงลายเซ็นตัวผู้ขอวีซ่า ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจแทนก็ได้ รวมถึงหากเน้นความสะดวกจะจ่ายค่าส่ง EMS ให้ส่งมาตามที่อยู่ของคุณก็ไม่มีปัญหา เป็นอันเสร็จวิธีขอวีซ่าเยอรมนี  

ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนี ได้ที่ไหนบ้าง 

อย่างที่อธิบายไปในวิธีขอวีซ่าเยอรมนีปัจจุบันการยื่นวีซ่าเยอรมนีสามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการ VFS Global เท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 สาขา ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน โดยแต่ละศูนย์ของการขอวีซ่าเยอรมนี มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. 1.ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี VFS Global กรุงเทพ

ที่อยู่: 404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ10330 

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลาทำการ: 08.30 – 12.00 . และ 13.00 – 16.00. 

โทรศัพท์: 02-460-7065 

อีเมล: [email protected]  

 1. 2.ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี VFS Global เชียงใหม่

ที่อยู่: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B .ห้วยแก้ว ต.สุเทพ .เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

เวลาทำการ: ยื่นเอกสารและรับเล่มคืน ได้ตั้งแต่ 08:30 – 14:00 วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 1. 3.ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี VFS Global ภูเก็ต

ที่อยู่: ตึก ซีซีเอ็ม คอมเพล็ก ชั้น 5 เลขที่ 77/77 .7 .เฉลิมพระเกียรติ ร.9 .รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

เวลาทำการ: ยื่นเอกสารและรับเล่มคืน ได้ตั้งแต่ 08:30 – 14:00 วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ยื่นขอวีซ่าเยอรมัน

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนี 

สำหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวเยอรมนี เมื่อทำการยื่นวีซ่าเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อย จะต้องรอคอยการตรวจสอบเอกสารและความเหมาะสมต่าง ๆ ประมาณ 15 วันทำการ โดยสามารถทำการยื่นขอวีซ่าเยอรมันประเภทนี้ได้ล่วงหน้า 180 วัน ก่อนเดินทาง 

สรุป 

วิธีขอวีซ่าเยอรมนีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพียงแค่เตรียมเอกสาร วางแผนการเดินทางให้พร้อม ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องทุกอย่างก็เรียบร้อย ทั้งนี้หากคุณคือคนหนึ่งที่มีแพลนเที่ยวเยอรมนี นอกจากวีซ่าแล้วเรื่องของ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน และถ้ากำลังมองหาประกันดี ๆ สักฉบับต้องไม่พลาด ประกันเดินทางต่างประเทศ จาก LUMA สะดวกกว่าด้วยการซื้อผ่านออนไลน์ คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าได้สบายหายห่วง คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ตะลุยเมืองไหนของเยอรมนีและยุโรปก็แฮปปี้แน่นอน

Table of Contents

You May Also Like

ประกันสุขภาพเด็ก
บทความ

ประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี 2567 แนะนำความสบายใจให้กับพ่อแม่

ประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี? แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็กมีให้เลือกเยอะมาก วันนี้ ทาง LUMA ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ว่าซื้อประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี 1. LUMA 2. Allianz Ayudhya – อลิอันซ์ อยุธยา 3. MTL – เมืองไทยประกันชีวิต 4. …

ผู้เกี่ยวข้องในประกันสุขภาพ
บทความ

ผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีใครบ้าง

สำหรับมือใหม่ที่พึ่งทำความรู้จักกับวงการประกันภัยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับคำเรียกบุคคลต่างๆที่อยู่ในกรมธรรม์ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงความหมายและความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้ให้ฟังกัน ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปผู้รับประกันคือ บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับประกัน มีบทบาทสำคัญใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ การให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัย หน้าที่หลักของผู้รับประกันภัย คือ  – รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย – ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ …

Free Look Period คือ
บทความ

Free Look Period ในประกันสุขภาพ คืออะไร?

สำหรับใครที่พึ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำประกัน เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตัวเองหลังจากการซื้อกรมธรรม์แล้วคือ Free Look Period หรือ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ เป็นสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเวลาศึกษารายละเอียดและตัดสินใจว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรือยังคงต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาพิจารณานี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ ระยะเวลาสำหรับ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ (Free Look Period) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันกับทางตัวแทนหรือผ่านระบบธนาคาร และ 30 …