อัปเดตการขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยวล่าสุด 2024

สาธารณรัฐเช็ก หรือเช็กเกีย หนึ่งในประเทศทางยุโรปตอนกลางที่มีความงดงามทั้งด้านวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม รวมถึงยังเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของโลก จึงไม่แปลกที่หลายคนอยากมีโอกาสสัมผัสกับความแตกต่าง แต่ใครที่วางแผนอยากเที่ยวเช็ก สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือ “วีซ่าเช็ก” จึงขออัปเดตทุกขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็กย่างละเอียดให้ทุกคนทำตามกันได้เลย 

วีซ่าเช็ก

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวีซ่าเชงเก้น เนื่องจากเช็กคืออีกประเทศที่ตัดสินใจเข้ารวมกลุ่มดังกล่าว ซึ่งการขอวีซ่าท่องเที่ยวนี้คือประเภทของวีซ่าระยะสั้น สามารถพำนักอาศัยในเช็กได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน การศึกษาวิธีขอวีซ่าเช็กจะช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาทำใหม่ให้ยุ่งยากอีกด้วย 

คุณสมบัติสำคัญของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยว 

เมื่อคุณมีเป้าหมายในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเช็ก คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเช็กต้องเป็นผู้ไม่ถูกคำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือเป็นผู้มีคดีร้ายแรงตามกฎหมาย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางและพำนักอาศัย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีที่เป็นเด็กต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองโดยตรง รวมถึงหากคุณพึ่งเคยขอวีซ่าเช็ก หรือวีซ่าเชงเก้นครั้งแรกจะต้องทำการตรวจผ่านระบบไบโอเมตริกซ์กับทางศูนย์รับยื่นฯ ด้วย 

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็ก 

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองก่อนการยื่นขอวีซ่าเช็กกันไปเรียบร้อย ก็มาถึงขั้นตอนของการดูเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้เพื่อทำวีซ่าเช็ก จะได้ไม่ต้องเสียเวลายื่นเอกสารใหม่หลายรอบ รวมถึงยังลดความเสี่ยงวีซ่าไม่ได้รับอนุมัติอีกด้วย ซึ่งเอกสารสำคัญมีดังนี้ 

 1. 1. แบบฟอร์มคำร้องในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว พร้อมเอกสาร Checklist
 2. 2. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มปัจจุบันที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีอายุมากกว่าวันสุดท้ายของการพำนักอาศัยในเช็กไม่น้อยกว่า 90 วัน พร้อมสำเนา
 3. 3. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. 4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ผ้าคลุมผม ผ้าปิดปาก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้าต่าง ๆ ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักศาสนา เห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ ไม่ยิ้มเห็นฟัน 1 ใบ
 5. 5. หลักฐานยืนยันทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลังธนาคาร (Statement) ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน ทั้งตัวจริงและสำเนา
 6. 6. เอกสารยืนยันตัวตนด้านการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะอาชีพของแต่ละคน ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเช็กทั้งหมด ประกอบไปด้วย
 • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ พร้อมระบุจำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดให้ชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ 
 1. 7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. 8. เอกสารการจองที่พักตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเช็ก
 3. 9. ประการเดินทางต่างประเทศ หรือ ประกันเดินทางเชงเก้น ครอบคลุมทั้งรักษาด้านความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ วงเงินประกันต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท 
 4. 10. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากเดินทางไปคนเดียวต้องมีเอกสารยินยอมจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอ (ภาษาอังกฤษหรือเช็ก) กรณีพ่อหรือแม่เลี้ยงดูคนเดียวต้องมีเอกสารดังกล่าวจากฝ่ายผู้เลี้ยง และเดินทางกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีเอกสารยินยอมจากอีกฝ่ายพร้อมสำเนา และสูติบัตรฉบับแปล
 5. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. แผนการท่องเที่ยวระหว่างพำนักอาศัยในเช็กอย่างละเอียด
วีซ่าเช็ก

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็ก 

อีกเรื่องที่ควรรู้สำหรับคนเตรียมยื่นวีซ่าเช็กนั่นคือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณต้องวางแผนด้านการเงินของตนเองเพื่อให้การทำวีซ่าเช็กผ่านไปอย่างราบรื่น ซึ่งในส่วนของจำนวนเงินที่ต้องชำระจะแบ่งออกเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,038 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,519 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 14 EUR หรือประมาณ 532 บาท / ท่าน 

อย่างไรก็ตามทางศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ยังมีบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการด้วย ดังต่อไปนี้ 

 • บริการวีซ่าเคลื่อนที่แบบ On Demand 18,500 บาท 
 • บริการห้องรับรองพิเศษ 2,200 บาท 
 • บริการแปลเอกสาร 520 บาท 
 • บริการกรอกแบบฟอร์ม 370 บาท 
 • การรับประกันการจัดส่งเอกสารคืน 350 บาท 
 • บริการถ่ายรูป 250 บาท 
 • บริการจัดส่งคืนเอกสารและวีซ่า 220 บาท 
 • บริการส่ง SMS แจ้งเตือนสถานะ 75 บาท 
 • บริการถ่ายเอกสาร 5 บาท / หน้า 
 • บริการพิมพ์อีเมล / แฟกซ์ 25 บาท 

ขั้นตอนการขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยว 

เมื่อเตรียมเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วก็มาถึงรายละเอียดสำคัญนั่นคือขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่าเช็กเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะผ่านการอนุมัติจากสถานทูต และได้รับวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเที่ยวเช็ก หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ตามที่คาดหวังเอาไว้  

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็ก มีอะไรบ้าง 

 1. 1. ขั้นตอนแรกสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็ก ให้นัดหมายกับทาง VFS Global ศูนย์ยื่นรับคำรองฯ ที่จะดำเนินการแทนให้ (คลิกที่นี่) ซึ่งคนที่พึ่งเคยทำครั้งแรก ต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนที่เว็บกำหนดให้เรียบร้อย ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ระบุวัน-เวลาในการไปยื่นเอกสาร แล้วพิมพ์เอกสารตัวจริงเก็บไว้ยืนยัน
 2. 2. เมื่อถึงกำหนดวันนัดให้เดินทางไปยังศูนย์รับยื่นวีซ่าฯ (ควรถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที) พร้อมเอกสารตามที่ระบุเอาไว้ทั้งหมด ยื่นให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ
 3. 3. ทำการชำระเงินค่าบริการ ซึ่งทางศูนย์ฯ รับเฉพาะเงินสดหรือการสแกน QR Code เท่านั้น
 4. 4. สแกนลายนิ้วมือ ยื่นรูปถ่าย และดำเนินการตรวจไบโอเมตริกซ์ทั้งการสแกนนิ้วผ่านระบบดิจิทัลและสแกนใบหน้าเพื่อตรวจอัตลักษณ์บุคคล (สำหรับคนที่ไม่เคยขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อน)
 5. 5. หลังดำเนินการเรียบร้อยให้รอการอนุมัติผ่านทางศูนย์ฯ ว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้สถานทูตสามารถเรียกคุณไปสอบถามเพิ่มเติมได้ และเมื่อเสร็จสิ้นจะมีการส่งเอกสารคืนผ่าน EMS เมื่อทำตามวิธีขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยวครบทุกขั้นตอนก็รอผลสรุปว่าสุดท้ายแล้ววีซ่าท่องเที่ยวเช็กของคุณจะผ่านหรือไม่

ทำการขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็ก ต้องดำเนินการที่ไหน 

จากวิธีขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยวที่ได้อธิบายไปถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนัก อย่างไรก็ตามการรู้สถานที่สำหรับยื่นวีซ่าเช็กจะช่วยให้คุณเตรียมตัวเดินทางง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันการขอวีซ่าเช็กสามารถจองคิวผ่านเว็บไซต์และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านตัวแทนศูนย์รับยื่นคำร้องฯ VFS Global ได้เลย 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเช็ก (VFS Czech) 

ที่อยู่: เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 – 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-460-7055 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

วัน-เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วัน-เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็ก 

ปกติแล้วหลังดำเนินการยื่นวีซ่าเช็กตามขั้นตอนทั้งหมด เอกสารครบถ้วนเรียบร้อย จะใช้ระยะเวลาดำเนินการจากสถานทูตประมาณ 15 วันทำงาน เพื่ออนุมัติว่าวีซ่าเช็กของคุณผ่านหรือไม่ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผ่านระบบ SMS หรือสอบถามกับทาง VFS Global โดยตรงได้เลย หากวีซ่าผ่านเรียบร้อยก็เตรียมเก็บกระเป๋าเที่ยวเช็กให้มีความสุขทันที 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวเช็ก ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณได้รับวีซ่าเช็กเรียบร้อย การเดินทางเพื่อไปเที่ยวเช็กก็สามารถทำได้ทุกพื้นที่ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น กรุงปราก (Prague), เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov), คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary), เบอร์โน (Brno) เป็นต้น วางแผนการเที่ยวแบบไหนไว้ลุยกันเลย 

สรุป 

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลวิธีขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยวสำหรับคนที่สนใจอยากเดินทางไปเที่ยวเช็กสักครั้งในชีวิต อย่างไรก็ตามสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนั่นคือ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” สำหรับใช้ยื่นวีซ่าและคุ้มครองระหว่างเดินทางและพำนักอาศัย ขอแนะนำ ประกันเดินทางเช็ก จาก LUMA Go อุ่นใจทุกเส้นทางทั่วโลก กับแพ็คเกจเริ่มต้นสำหรับยื่นขอวีซ่า แผน 1 ราคาเพียง 385 บาท ไปจนถึงแผน 3 ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติ Schengen Visa Approved คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และบริการขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ซื้อง่ายผ่านอนไลน์ มีติดตัวไว้สบายใจทุกทริปแน่นอน 

Table of Contents