อัปเดตการขอวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยวฉบับ 2024

“โครเอเชีย” หรือ ดินแดนพระจันทร์เสี้ยว ถือเป็นอีกประเทศที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในด้านของความสวยงามทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม ธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตผู้คน การมีโอกาสไปเที่ยวโครเอเชียจึงเป็นอีกความฝันของหลายคน ซึ่งการจะเดินทางสู่ดินแดนแห่งนี้สิ่งสำคัญมากคือต้องมี “วีซ่าโครเอเชีย” ประเภทท่องเที่ยวติดตัวไว้เสมอ ใครอยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างต้องไม่พลาดอัปเดตขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชียฉบับปี 2023 กันเลย! 

ข้อมูลเบื้องต้นควรรู้ก่อนการขอวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยว 

ปัจจุบันวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยวสามารถใช้เป็น “วีซ่าเชงเก้น” ได้เรียบร้อยแล้ว หลังจากเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2023 โครเอเชียได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสหภาพยุโรปและสมาชิกในเขตพื้นที่เชงเก้น วีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ในเขตพื้นที่เชงเก้นได้ติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ซึ่งวิธีขอวีซ่าโครเอเชียสามารถทำตามข้อมูลเหล่านี้ได้เลย 

วีซ่าโครเอเชีย

คุณสมบัติสำหรับผู้ขอวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยว 

ผู้ที่อยากทำความรู้จักกับดินแดนพระจันทร์เสี้ยวให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยการเดินทางไปสัมผัสกับความแปลกใหม่ด้วยตนเองแล้วเตรียมยื่นวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยวต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต่ำกว่านั้นต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ปกครอง ไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีรุนแรงหรือไม่เป็นผู้ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ พร้อมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว การขอวีซ่าโครเอเชียจะง่ายขึ้น 

เอกสารสำคัญเพื่อใช้ขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย 

ในการยื่นวีซ่าโครเอเชียเรื่องเอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดเตรียมให้พร้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติของทางสถานทูตง่ายขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นใครที่วางแผนอยากไปเยือนประเทศแห่งนี้มาเช็กลิสต์เอกสารทั้งหมดสำหรับใช้ขอวีซ่าโครเอเชียเลย 

 1. 1.แบบฟอร์มการขอวีซ่า กดเข้าไปที่ ENTER new application แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมดลงไป อย่างไรก็ตามหากยังกรอกไม่ครบถ้วน หรือต้องการแก้ไขภายหลังผู้ขอวีซ่าต้องจด Sereal Number กับ PIN เพื่อดำเนินการ CONTINUE application entry สำหรับกรอกเพิ่มเติมหรือเช็กสถานะของตนเอง มีการแนบรูปถ่ายหน้าตรง (แบบเดียวกับการใช้ยื่นให้กับศูนย์รับยื่นฯ) ขนาดพอดีกรอบอยู่ที่ 294 x 395 พิกเซล ความละเอียด 300 DPI หากเสร็จเรียบร้อยทำการปริ้นท์แนบเอาไว้ไปยื่นวันจริง พร้อมเอกสาร 
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (หากมีเล่มเก่าให้แนบติดมาด้วย)
 3. 3.รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นตา แว่นตาดำ หมวก ผ้าคลุมเพื่อปกปิดใบหน้ายกเว้นการแต่งตัวตามหลักศาสนา มองเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ จำนวน 2 รูป
 4. 4.ประกันเดินทางต่างประเทศ ต้องครอบคลุมทั้งการรักษาเมื่อเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ วงเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 5. 5.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 6. 6.เอกสารการจองที่พักโรงแรมตลอดการพำนักในโครเอเชีย
 7. 7.แผนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างละเอียดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครเอเชีย
 8. 8.เอกสารยืนยันเกี่ยวกับการทำงานของตัวผู้ขอวีซ่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามลักษณะอาชีพ ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ได้แก่
 • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ ระบุจำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดให้ชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่ตนเองเรียนอยู่ 
 1. 9.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 2. 10.รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง (Statement) 3 เดือนย้อนหลังจากธนาคาร (ห้ามใช้บัญชีเงินฝากประจำ)
 3. 11.ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาสูติบัตร ทะเบียนบ้าน หากเดินทางคนเดียวต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ หรือถ้าเดินทางกับคนใดคนหนึ่งต้องมีเอกสารรับรองจากอีกฝ่าย ออกให้โดยอำเภอ ทั้งนี้หากเดินทางกับผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ต้องยื่นเอกสารความสัมพันธ์กับบุคคลที่เดินทางด้วยพร้อมลายเซ็นพ่อแม่
วีซ่าโครเอเชีย

ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย 

อีกเรื่องที่ทุกคนควรรู้เมื่อตัดสินใจจะยื่นวีซ่าโครเอเชียนั่นคือค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนด้านการเงินของตนเองให้พร้อม และเตรียมจำนวนเงินไปครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลาในดำเนินการหลายรอบ ซึ่งการขอวีซ่าโครเอเชียมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,109 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,215 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการส่งเอกสารไป-กลับต่างประเทศ (ประเทศไทยไม่มีสถานทูตโครเอเชีย ต้องส่งไปที่อินโดนีเซีย ทุกคนจึงต้องเสียค่าดำเนินการส่วนนี้) 1,865 บาท 
 • ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS Global 1,215 บาท / ท่าน 

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีบริการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้ดำเนินการขอวีซ่าทุกคน หากสนใจบริการใดสามารถเช็กข้อมูลตามนี้เลย 

 • บริการส่ง SMS แจ้งอัปเดตสถานะวีซ่า 75 บาท 
 • บริการส่งคืนเอกสารและหนังสือเดินทางด้วย EMS 265 บาท 
 • บริการแปลเอกสาร 590 บาท 
 • บริการถ่ายรูป 250 บาท 
 • บริการห้องรับรองพิเศษ 3,495 บาท (รวมบริการอื่นไว้ให้เพิ่มเติม) 
 • บริการยื่นเอกสารสมัครวีซ่าเคลื่อนที่ แบ่งเป็น รายบุคคลและกลุ่มไม่เกิน 5 คน 12,570 บาท, กลุ่มตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป 2,515 บาท 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชียตามขั้นตอนอย่างละเอียด 

หลังจากรู้ข้อมูลทั้งเรื่องเอกสารและค่าใช้จ่ายกันไปเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย ซึ่งทุกคนสามารถทำตามสิ่งที่จะบอกตามลำดับต่อไปนี้ได้เลย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพิ่มโอกาสได้วีซ่าท่องเที่ยวตามคาดหวัง 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชียอย่างละเอียด 

 1. 1.ขั้นตอนแรกสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชียต้องทำการนัดกับ VFL Global (คลิกที่นี่) สมัครสมาชิกแล้วล็อกอินเข้าไปดำเนินการเลือกวัน-เวลาที่ตนเองสะดวก เมื่อเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เอกสารยืนยันติดตัวไปในวันจริงด้วย
 2. 2.เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นเอกสารทั้งหมด จากนั้นจะมีการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นหากไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ทำการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท ต่อด้วยการตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือ, ถ่ายรูปใบหน้า) สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน 
 3. 3.ศูนย์รับยื่นฯ จะส่งเอกสารไปยังสถานทูตโครเอเชียประจำประเทศอินโดนีเซียเพื่อพิจารณา ซึ่งทางสถานทูตอาจมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ จากนั้นศูนย์จะแจ้งให้ไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือกรณีเลือกส่งคืนผ่าน EMS ก็สะดวกมากกว่า รอผลการอนุมัติวีซ่าว่าผ่านหรือไม่ เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยวแล้ว

สถานที่ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย 

จากวิธีขอวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยวจะเห็นว่าตั้งแต่การเตรียมเอกสาร ค่าธรรมเนียม ไปจนถึงขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด อย่างไรก็ตามการยื่นวีซ่าโครเอเชียจะต้องดำเนินการที่ศูนย์รับยื่นฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพราะทางศูนย์ฯ จะมีการส่งข้อมูลขอวีซ่าโครเอเชียทั้งหมดไปยังต่างประเทศ ทุกคนสามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้ที่ 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าโครเอเชีย VFS GLOBAL (Thailand) 

ที่อยู่: 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลาทำการ: 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.30 น. 

โทรศัพท์: 02-460-7054 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

ระยะเวลาสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย 

สำหรับระยะเวลาขอวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยวต้องรอประมาณ 15-30 วัน หลังทำตามขั้นตอนทั้งหมดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและข้อมูลการยื่นวีซ่าโครเอเชียต้องถูกส่งไปยังสถานทูตโครเอเชียประจำประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ผู้ขอสามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนถึงวันเดินทางไปเที่ยวโครเอเชีย 

สรุป 

จากวิธีขอวีซ่าโครเอเชียประเภทท่องเที่ยวทั้งหมดที่อธิบายมาจะพบว่าทุกขั้นตอนหากทำได้อย่างครบถ้วนถูกต้องก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลย แต่ต้องไม่ลืมว่าการเที่ยวโครเอเชียเรื่องของ ประกันเดินทาง คือหัวใจสำคัญเพราะนอกจากคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลยังต้องใช้เป็นหลักฐานยื่นขอวีซ่า ประกันเดินทางโครเอเชีย จึงพร้อมเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางทุกคน ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าทั่วโลกแบบหมดห่วง คุ้มครองโควิด-19 จะซื้อแบบรายเที่ยวหรือรายปีก็ตามสะดวก สมัครง่ายผ่านออนไลน์จากนั้นรับเอกสารทันที สิ่งดี ๆ ที่ทำให้การท่องเที่ยวของคุณแฮปปี้ยิ่งกว่าเดิม 

Table of Contents