เงินเคลมประกัน กี่วันได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสที่เกิดขึ้นในะระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมาทำให้คนเริ่มให้ความสำคัญของการทำประกันสุขภาพมากขึ้น เพราะ ประกันสุขภาพ ไม่เพียงแต่จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยแล้ว ประกันสุขภาพยังสามารถนำมาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามหนึ่งในคำถามยอดฮิตของการเคลมประกันสุขภาพก็คือ เงินเคลมประกันกี่วันได้ เพราะเราต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนทำให้หลายคนกังวลว่าจะได้เงินจำนวนนั้นคืนมาจริงหรือไม่ ต้องรอนานแค่ไหน และมีความยุ่งยากหรือไม่ในการเคลมประกันสุขภาพ ซึ่งในบทความนี้ Luma จะมาเผยคำตอบว่าเงินเคลมประกันกี่วันได้มาติดตามกันเลย


ชี้แจงแถลงไข…รอเงินเคลมประกันกี่วันได้

แม้ประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะมีบริการจ่ายตรง (Direct billing) ที่ทำให้ผู้เอาประกันไม่จำเป็นต้องสำรองเงินจ่ายเมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายอยู่แล้ว แต่ในบางกรณีก็ผู้เอาประกันก็จำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อนด้วยเหตุผลบางประการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย โดยหลังจากที่หลักฐานทั้งหมดถูกส่งไปถึงบริษัทประกันภัยเป็นที่ครบถ้วนแล้วจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลประมาณ 15 วันทำการ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ก็อาจมีการขยายเวลาเปิดเพิ่มเป็น 30 – 90 วันได้


เคลมประกันสุขภาพทำได้อย่างไร

เคลมประกัน กี่วันได้, เงินเคลมประกัน กี่วันได้

การเคลมประกันสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่

กรณีไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะมีสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาหรือเป็นเครือข่าย ซึ่งเมื่อผู้เอาประกันภัยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายดังกล่าว ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้ดูแลค่ารักษาพยาบาลนั้นด้วยบริการจ่ายตรง หรือ Direct Billing ผู้เอาประกันเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมกับบัตรประกันสุขภาพก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย หรือสำรองเงินจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น

กรณีที่ต้องสำรองเงินจ่าย

ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยต้องทำการสำรองเงินค่ารักษาเองก่อน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน ในกรณีนี้ผู้เอาประกันสามารถส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ในภายหลังได้

ส่งเคลมประกัน ต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง

เอกสารเคลมเงินประกันสุขภาพ

ในการเคลมประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันสุขภาพจะต้องทำการส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือตามช่องทางที่บริษัทประกันภัยระบุ บางบริษัทสามารถทำการเคลมประกันสุขภาพออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ อย่างไรก็ตามการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมีผลต่อการตรวจสอบและพิจารณาคืนเงินและทำให้การเคลมประกันเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนมีดังนี้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือแฟ้มเอกสารที่มาพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง เอกสารฉบับนี้ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนว่า ผู้เอาประกันมีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจริง และรักษาด้วยอาการและโรคใดอย่างชัดเจน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และใบสรุปค่ารักษาพยาบาล โดยจำเป็นต้องส่งให้ครบทุกหน้าหากมีหลายหน้า เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันที่เข้ารับการรักษาจนถึงวันที่สิ้นสุดการรักษาพยาบาลได้
 • สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่ระบุชื่อผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี
 • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทประกันภัยร้องขอเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามการรายการเอกสารการเคลมประกันสุขภาพอาจมีความแตกต่างกันได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันจึงควรตรวจสอบกับบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยอีกครั้งหนึ่ง และควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อไม่ให้การเคลมประกันสุขภาพล่าช้า


 

มาดูสาเหตุ! ส่งเคลมประกันแล้วได้เงินช้าหรือไม่ได้เงินเลย เกิดจากอะไร

เคลมเงินประกันสุขภาพไม่ผ่านเพราะอะไร

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ของการเคลมประกันสุขภาพคือ การได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่าช้า หรือเกิน 15 วันทำการตามที่กล่าวข้างต้น ในบางกรณีผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเลย โดยสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังนี้

 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพหมดอายุ
 • บริษัทประกันภัยมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการเคลมประกันสุขภาพ
 • บริษัทประกันภัยพบว่าผู้เอาประกันภัยมีโรคหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing condition)  
 • โรคหรืออาการที่ผู้เอาประกันเข้าทำการรักษาพยาบาลอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
 • เอกสารที่ส่งให้บริษัทประกันภัยไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อสอบถามสาเหตุและสถานะของการเคลมประกันสุขภาพของท่านได้ผ่านทางแผนกสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันไว้ได้


 

สรุป

การเคลมประกันภัยดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่หากผู้เอาประกันส่งเอกสารครบถ้วน แถลงข้อมูลสุขภาพในขั้นตอนการขอเอาประกันภัยตามความจริง อ่านรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดแทนในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างละเอียดแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเคลมประกันอีกเลย


 

You May Also Like

ประกันการเดินทางญี่ปุ่นที่ไหนดี
เดินทาง

ประกันการเดินทาง ญี่ปุ่น ที่ไหนดี

เมื่อคุณต้องการทำประกันการเดินทางไปญี่ปุ่น สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงบางสิ่ง ประกันการเดินทางเป็นประกันประเภทพิเศษที่ช่วยคุณได้หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในขณะที่คุณเดินทาง สามารถช่วยจ่ายค่าต่างๆ เช่น การไปพบแพทย์หรือการเข้าพักในโรงพยาบาล หากคุณป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังสามารถให้เงินกับครอบครัวของคุณได้หากมีเหตุเลวร้ายเกิดขึ้นกับคุณ ประกันควรคุ้มครองคุณตลอดเวลาที่เดินทาง ค่าเบี้ยประกัน เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับมา บริษัทประกันภัยที่ดีที่คุณเชื่อถือได้ จากการพิจารณาด้วยปัจจับเหล่านี้ ประกันการเดินทางญี่ปุ่นที่ดี ได้แก่ : LUMA GO ราคา 199 …

เอกสารเข้าลาว
เดินทาง

ไปเที่ยวลาวต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช็กลิสต์ให้ครบแล้วเดินทางเลย

บ้านพี่เมืองน้องที่คนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวกันไม่น้อยสำหรับ “ลาว” หรือ สปป. ลาว ด้วยความสะดวก ง่ายดาย สื่อสารภาษากันเข้าใจง่าย วัฒนธรรมแทบไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แถมยังมีสถานที่น่าสนใจให้ได้แวะเวียนไปสัมผัสอีกมากมาย อย่างไรก็ตามด้วยการขึ้นชื่อว่าเป็นต่างประเทศยังไงก็ต้องเช็กลิสต์รายละเอียดให้ครบถ้วนสำหรับการเตรียมไปลาว เพื่อความสบายใจ ปลอดภัย และสร้างความสุขให้กับทริปนี้แบบไร้ที่ติ  ติดต่อทาง LINE เอกสารที่ต้องเตรียมไปลาว  ต้องขออธิบายก่อนว่าด้วยการเดินทางไปลาวสามารถทำได้หลายวิธี จึงขึ้นอยู่กับรูปแบบที่นักท่องเที่ยวเลือกด้วย อย่างไรก็ตามเอกสารเข้าลาวเบื้องต้นที่ควรมี …

เอกสารเข้าฮ่องกง
เดินทาง

ไปเที่ยวฮ่องกง เตรียมอะไรบ้าง เตรียมให้พร้อมแล้วไปเที่ยวกันเลย!

“ฮ่องกง” หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปมากที่สุด โดดเด่นด้วยอาหารอันแสนอร่อย แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ สวนสนุกระดับโลก และความสวยงามอีกนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายคนสงสัยกันอยู่โดยเฉพาะใครวางแผนอยากเที่ยวฮ่องกงครั้งแรกนั่นคือ เตรียมไปฮ่องกงต้องมีอะไรบ้าง ลองเช็กข้อมูลเหล่านี้แล้วลากกระเป๋าตะลุยกันได้เลย!  ติดต่อทาง LINE เอกสารที่ต้องเตรียมเข้าฮ่องกง  ทุกการเดินทางไปต่างประเทศเรื่องเอกสารเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะสามารถบ่งบอกได้ระดับหนึ่งเลยว่าคุณมีโอกาสผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและได้ท่องเที่ยวตามปรารถนาของตนเองหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันเอกสารเข้าฮ่องกงที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  …