ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคเบาหวาน

เปรียบเทียบแผนประกัน และซื้อออนไลน์ได้ทันที
ประกันภัย เบาหวาน Protect รับประกันภัยโดย บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายผ่านทางออนไลน์เท่านั้น

ประกันเบาหวาน, Diabetes Insurance – ประกันเบาหวาน

Insured by
Tune Protect

รายละเอียดความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. อาการโคม่าจากโรคเบาหวาน (Diabetic Coma) 250,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
2. เบาหวานเข้าจอประสาทตา 2 ข้าง (Retinopathy 2 eye) 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท 400,000 บาท
3. เบาหวานเข้าจอประสาทตา 1 ข้าง (Retinopathy 1 eye) 25,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท
4. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ชนิดที่ 1 หรือ 2 (Diagnosed Type 1 or Type 2 Diabetes) 5,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท
เจ็บป่วยขั้นรุนแรงเนื่องมาจากเบาหวาน 5. การสูญเสียการมองเห็น ตาบอดจากโรคเบาหวาน 6. การสูญเสียการตัดแขนขา 7. โรคเบาหวานลงไต 8. ร่างกายปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะ 9. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 10. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 250,000 บาท 450,000 บาท 900,000 บาท 1,800,000 บาท
11. รับเงินชดเชยกรณีเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยใน สูงสุด 30 วัน) 500 บาท 500 บาท 500 บาท 500 บาท
12. อุบัติเหตุส่วนบุคคล 25,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท
13. ถูกฆาตกรรมและทําร้ายร่างกาย 12,500 บาท 25,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท
14. ฟรี! บริการโปรแกรมสุขภาพ Dfit (Powered by Naluri) เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม และโปรแกรมตรวจเลือด โดยโรงพยาบาลในเครือ รวมในแผน รวมในแผน รวมในแผน รวมในแผน

เบาหวาน Protect เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวานและอุบัติเหตุที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัครและซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

 

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย:
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท) ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันโดยหักค่าสินไหมกรณีที่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้าภายใต้กรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี
  2. ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย
  3. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันชดเชยรายได้ หรือประกันภัยโรคร้ายแรง หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสําหรับการประกันภัยดังกล่าว
 2. 4. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยเป็นหรือเคยมีอาการ หรือเคยได้รับการรักษา หรือขณะนี้รับการรักษาอยู่ หรือเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ ด้วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับหรือทางเดินนํ้าดี (รวมทั้งไวรัสตับอักเสบ B/C) โรคเลือด วัณโรค
  โรคหลอดเลือดสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ หรือพิการทางร่างกาย
  5. บิดามารดาและ/หรือพี่น้องของผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนอายุ 60 ปี
  6. ผู้เอาประกันภัยมีดัชนีมวลกาย (BMI – Body Mass Index) ไม่เกิน 35 (คํานวณจากนํ้าหนักและส่วนสูง)
  7. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน
  8. ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
  9. ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพ
  10. เป็นบุคคลที่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  11. ท่านสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  12. ผู้ที่สามารถใช้บริการโปรแกรมสุขภาพ Dfit ได้ คือลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Dfit ตามแผนประกันเบาหวาน Protect (Bao wan protect) ที่ท่านเลือกไว้

เบาหวาน Protect เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวานและอุบัติเหตุที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

X
Popup image