Our Health Solution

โซลูชันของเรา ระดับความคุ้มครองของผู้ป่วยใน ระดับความคุ้มครองของผู้ป่วยนอก ระดับความคุ้มครองประเภทอื่นๆ บริการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อรักษาในโรงพยาบาลอื่น Area of Emergency Cover อายุ สัญชาติ ระยะเวลา สกุลเงิน
เอเชีย แคร์ พลัส กัมพูชา
4.5 rating based on 1,234 ratings
4.0 rating based on 1,234 ratings
3.0 rating based on 1,234 ratings
ใช่ ทั่วโลก <70 ทั้งหมด 1 ปี USD
เอเชีย แคร์ พลัส ประเทศไทย
4.5 rating based on 1,234 ratings
4.0 rating based on 1,234 ratings
3.0 rating based on 1,234 ratings
ใช่ ทั่วโลก <70 ทั้งหมด 1 ปี บาท
เอเชีย แคร์ พลัส สำหรับประเทศเวียดนาม
4.5 rating based on 1,234 ratings
4.0 rating based on 1,234 ratings
3.0 rating based on 1,234 ratings
ใช่ ทั่วโลก <70 ทั้งหมด 1 ปี USD - VND
เอเชีย แคร์ พลัส อินเตอร์เนชันแนล
4.5 rating based on 1,234 ratings
4.0 rating based on 1,234 ratings
4.5 rating based on 1,234 ratings
ใช่ ทั่วโลก <70 นานาชาติ 1 ปี USD
X
Popup image